Tenure 2019-21

President: Mr. Pawanlal Rajbhandari

Vice President : Mr .Bhim Gurung

Vice president: Mr .Damodar Prasad Neupane

Secretary: Mr .Shyam Kumar Khadka

Joint-Secretary:  Mr .Pushpa Dhital

Treasure: Mr .Dipak Acharaya

Youth Co-Ordinator: Mr. Madan Khadka

Members

Mr .Ram Prasad Adhikari

Mr . Alex Gurung

Mr .Sagar Adhikari

Miss. Rina Karki

Mr. Sesh  Raj Regmi