2013-2015

Mr. Visham Kumar Gurung

Advisor

Mr. Pushparaj Bhandari

Advisor

Mr. Prakash Timilsina

Advisor

Mr. Gopal Regmi

Advisor

Mr. Dinesh Gurung

Advisor

Mr. Bishnu Rijal

Advisor

Mr. Hem Sherpa

Advisor

Youtube