2017-2019

Mr. Visham Kumar Gurung (Anil)

Patron

Mr. Deepak Kharel

Advisor

Mr. Sandeep Mohan Bhattarai

Advisor

Mr. Krishnahari Kandel

Advisor

Mr. Ram Prasad Dahal

Advisor

Mr. Arjun Acharaya

Advisor

Mr. Bishnu Rijal

Advisor

Mr. Ramkrishna Pudasaini

Advisor

Mr. Rishi Shrestha( Dawa)

Advisor

Mr. Keshav Rijal

Advisor

Miss. Januka Regmi Khanal

Advisor

Mr. Umesh Adhikari

Advisor

Miss. Sarala Sapkota

Advisor

Mr. Krishna Sigdel

Advisor

Mr. Shantosh Paudel

Advisor

Youtube